2010. június 20., vasárnap

Street art a Tűzőrség épületén

Street art, public art, op-art, színes Budapest, szépülő Budapest. Végre nem csak a teggelőké a város.
A Tűzőrség új falidísze.

Budapest, V. kerület, blog, Világ-Kép Kulturális Egyesület, 5. kerület, belváros, street art, public art, Világ-Kép Kulturális Egyesület, Budapest, op-art, Victor Vasarely, street art, Károly körút, Budapest, V. kerület, Tűzőrség, Tűzoltóság,Az Egyesületről  Részletek az Egyesület Alapszabályából MÁS-VILÁG-KÉP EGYESÜLET Alapítás éve: 2005 A MÁS-VILÁG-KÉP EGYESÜLET (a továbbiakban: „Egyesület”) alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő §-ai alapján, a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el: 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 1.1 Az Egyesület neve: MÁS VILÁG KÉP EGYESÜLET 1.2 Az Egyesület székhelye: 2800 Tatabánya, Esztergomi út 11. fszt. 4. 1.3 Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. 1.4 Az Egyesület jogi személy.  2. Az Egyesület célja és tevékenységei 2.1 Az Egyesület céljai: Az Egyesület célja az élet, mint az univerzális evolúció megnyilvánulása, benne a család, a személyiség, az egészség, a természeti és művi környezetünk, mint legfőbb értékeink összefüggéseinek bemutatása, védelme, gyarapítása és népszerűsítése, illetve a mindezek iránt elhivatottságot érző személyek önkéntes közösségének megteremtése, ápolása. 2.2 Az Egyesület tevékenységei: Az Egyesület céljai elérése érdekében az alábbi tevékenységeket kívánja végezni: személyiség fejlesztés, személyre szóló humán tanácsadás, munkaerő-piaci tanácsadás, egészséges életmód területén végzett ismeretterjesztés, természet-és környezetvédelmi tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, gyermek- és ifjúságvédelem, tudományos alkotói tevékenység, spirituális tevékenység, a tradicionális tudáson alapuló életfelfogás és összefüggésrendszerek ismeretének valamint mindennapi alkalmazásának segítése, nevelés és oktatás, képesség- és készségfejlesztés, közösségi ismeretterjesztés, hagyományos művészeti technikák, kulturális tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások és rehabilitációs foglalkoztatás elősegítése tanácsadással. Az Egyesület engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet csak az engedély megszerzését illetve a bejelentés megtörténtét követően végez. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat céljai megvalósítása és gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít., szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve nem fogad el. ......... 7. Az Elnökség 7.1 Az Egyesület vezető szerve a 3 (három) tagú Elnökség, amelynek tagjai – Sariczki Julianna Elnök, magyar állampolgár, közügyektől nincs eltiltva; – Pruzsina Alice Titkár, magyar állampolgár, közügyektől nincs eltiltva; – Országh Józsefné Elnökségi tag, magyar állampolgár, közügyektől nincs eltiltva; a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 4 (négy) év időtartamra választja. Az egyesület első Elnökségének tagjait az Alakuló Közgyűlés választotta meg. Az Egyesület alapító tagjai: 1. Barsi Nikoletta  2. Berki Zoltánné  3. Dubravszky Dezső 4. Dodek Mihályné 5. Faggyas Lászlóné 6. Harcos Krisztina 7. Németh Anikó 8. Országh Józsefné 9. Pruzsina Alice 10. Rátvai Miklós János 11. Rátvai Miklós Jánosné 12. Dr. Répássyné Hrutka Irén 13. Sariczki Julianna 14. Tarsoly Gyuláné 15. Tós Hedvig 16. Végert Magdolna Mária 17. Zombori István 18. Zombori Istvánné Az Egyesület jelenlegi tagjai:  Berki Zoltánné Boldog Katalin Dodek Mihályné Dr. Horvát István Iványi Gyula Harcos Krisztina Németh Anikó Országh Józsefné Pruzsina Alice Rátvai Miklós János Rátvai Miklós Jánosné Dr. Répássyné Hrutka Irén Sariczki Julianna Szombathy Katalin Tarsoly Gyuláné Tátrai Zoltánné Tós Hedvig Végert Magdolna Mária Walczné Buczkó Ilona Gondolatok a MÁS – VILÁG – KÉP szellemiségről Mi is tulajdonképpen a MÁS – VILÁG – KÉP által képviselt bölcseleti szellemi irányultság lényege? Nagyon nehéz erre a mai materiális alapú fogalomvilág keretei között megfelelő, közérthetően megfogalmazott és könnyen befogadható módon választ adni anélkül, hogy leegyszerűsítenénk a választ az átlagos tudatosság szintjére. Eredő lényegét tekintve azt a tudatosságot igyekszik képviselni, hiteles módom bemutatni és magyarázni, amely az egyre inkább kitárulkozó multidimenzionális földi emberi létnek eddig a hivatalosnak minősített állami tudományok által tagadott és mellőzött, paratudományos és transzcendentális címkével ellátott, metafizikus, okkult, spirituális és egyéb különböző jelzőkkel illetett valóság területeit kívánja az emberi tudás mai és jövőbeni szintjének megfelelően szintetizálni. Legalapvetőbben az úgynevezett időszámítás előtti korok embereinek tudásaira, megélések és átélések által megtapasztalt és megfogalmazott ismereteire, a korábbi korok emberi érzékelő képességeinek miénket meghaladó és szélesebb körű spektruma segítségével történt transzdimenzionális élmények rögzített formában ránk maradt emlékeire, és a mai úgynevezett látók vagy közvetítők által megtapasztalható ilyen jellegű összefüggésekre támaszkodva törekszik szintetizálni az emberi faj eddigi földi léte során felhalmozott ismert tudás lényegi eredőjét. Ezzel próbál egyfajta kiindulópontot, alapot biztosítani az új tudatossággal földi emberi létbe kerülő következő generációk számára, a tiszta tudatosságú gondolkodást könnyítendő. Ez pedig a szabadnak születő személyiségek önnön benső megvilágosodási folyamatait, az új minőségű földi lét magasabb szintű emberi megnyilvánulásainak létrejöttét szolgálja. A MÁS – VILÁG – KÉP szellemi irányultság fogalomkörei, gondolatisága, magyarázatai útmutató indíttatásúak, benső, önkéntes elhatározás és inspiráció alapján megfontolandó és követhető zarándokösvényt kívánnak biztosítani az erre fogékonysággal és elhivatottsággal rendelkező, új tudatú személyiségek számára. Ezek a gondolatok és különböző formájú megnyilvánulások leíró, magyarázó jellegüknél fogva nem mások, mint egyfajta értékrendhez tartozó, ha úgy tetszik, értékközlő jellegű írások és előadások. Elszórt magvaknak tekintendők, melyek termékeny talajra találva önmaguk természetes folyamatában a sokasodást és az ismétlődő megújulást hivatottak szolgálni. Korunk fogalomvilága sokkal egysíkúbb és szűkösebb annál, hogy egyszerű, közérthető megfogalmazással lehessen bemutatni azokat az összetett multidimenzionális kapcsolat- és viszonyrendszereket, amelyek egymást átható összefüggésrendszerei jellemzik mindennapi univerzális kozmikus létünket ITT és MOST. Mivel az univerzális kozmosz örök és végtelen, a hozzá tartozó fogalmak, viszonyok és összefüggésrendszerek száma is végtelen, ennélfogva csak az ITT és MOST legszükségszerűbben aktuálisnak tartott témaköreivel foglalkozunk elsősorban, esetenként érintve általánosabb, de meg nem kerülhető tényezőket és területeket is. Célunk, hogy az új tudatosság szellemi útjára lépők önmaguk legbenső építése során, a transzdimenzionális lét elérésének sajátos zarándokösvényén ne kényszerüljenek olyan korábbi veszélyes ösvények választására, amelyek nemegyszer a személyiség tudati működését, sőt testi egészségét is veszélyeztették, illetve lerombolták. Hiszen egyértelműen nyilvánvaló, hogy a MÁS – VILÁG – KÉP bölcseleti irányultsága és szellemisége tudati megerőszakolás és a test kényszerű igába törése nélküli utat jelent az arra érett személyiségeknek a belső szabadság megteremtése által a transzdimenzionális megtapasztalások elérése felé. Ez pedig az eddig felhalmozott összes emberi tudás ismert összetevőinek magasabb, spirituális szintre emelt szintézisének a tudatos átélését teszi lehetővé az e zarándokösvényen célba érkezők számára. Hiszen az ősi idők óta köztudott tény, hogy az egyéni útra vállalkozó személyiség előrehaladása során mind jobban alkalmassá válik az örök bölcsességek, az univerzális kozmosz valóságainak a befogadására és megértésére, míg legvégül már azonosnak érzi önmagát mindennel. Ez a végcél, a Fénnyel való azonosulás, a megvilágosodás csendes benső extázisa. Ezt segítik ITT és MOST az új energiák, erre teremtődik meg a lehetősége minden, a zarándokösvényre lépő fejlett tudatosságú egyéniségnek, s ezt igyekszik szolgálni a MÁS – VILÁG – KÉP szellemi irányultsága is."A tűzoltóság homlokzatát - csakúgy, mint a Flórián teret - Melka Gábor, alias Rapa festette. A Recycle Mission Hungary elnevezésű csapat kerékpárfelnikből épített gömb alakzatot a tűzfal elé."

Budapest, V. kerület, blog, Világ-Kép Kulturális Egyesület, 5. kerület, belváros, street art, public art, Világ-Kép Kulturális Egyesület, Budapest, op-art, Victor Vasarely, street art, Károly körút, Budapest, V. kerület, Tűzőrség, Tűzoltóság
Kortárs alkotások színesítik Budapestet

Átváltoztatták a V. kerületi tűzoltóság tűzfalát a Világ-Kép Kulturális Egyesület Színes Város elnevezésű kezdeményezése keretében.

A Victor Vasarely ihlette Színes Város koncepció nyomán az egyesület azt tűzte ki célul, hogy három budapesti forgalmas csomópontot öltöztet új köntösbe. Az elképzeléshez a Norvég Civil Alap 5 millió forinttal járult hozzá, de számos városvezető és a világ vezető festékgyártója is támogatta a javaslatot.

A Flórián téri aluljáró már májusban új arculatot kapott, a Károly körúton található V. kerület tűzoltóság tűzfala szintén megújult, és a napokban megkezdik a Moszkva tér festésének tervezését is. Mindhárom helyszínen több mint ezer négyzetméter falfestmény mellett tucatnyi szobrot, térbútort és esztétikummal bíró használati tárgyat használtak és használnak fel, mindezt interaktív mozgó vetítések teszik még izgalmasabbá és színesebbé.

Az ötlet abból indult ki, hogy az ország közterei elhanyagoltak, nehéz szeretni és óvni őket. A fővárosban szinte kizárólag reklámok, reklámhordozók színesítik a mindennapok környezetét. "A város egy-egy elhanyagolt, nagy gyalogosforgalmú ütőerét kerestük meg, hogy kiszínezzük, és kortárs, funkcionális művekkel a helyi közösség számára kedvesebbé, szebbé tegyük őket. A művek kialakításakor irányadó szempontunk volt, hogy a szürke területek ingergazdagabbá, színesebbé váljanak, és az újrahasznosított anyagok alkalmazásával a fenntarthatóság elvét is kövessük" - fejtette ki még májusban Megyeri András, a projekt vezetője.

"Célunk, hogy egységes megjelenési formát alakítsunk ki. A túlzott öncélú fogyasztás ellenében a fenntartható életvitel, a társadalmi szolidaritás és a természet iránti érzékenység az a szellemiség, amelyet az alkotásokon keresztül közvetíteni szándékozunk" - tudatta Frank Gábor, a Világ-Kép Kulturális Egyesület elnöke az MTI-vel.


Forrás: MTI; foto: szinesvaros.hu

Kapcsolódó: Vasarely a KISZ Szent Lőrinc lakótelepen


egy kis zene: