2007. november 14., szerda

Kánaán étterem és pékség

Kánaán Étterem-Kávézó-Pékség
1132 Budapest,
Csanády utca 18.
Telefon: 06-1-350-2622
NYITVA TARTÁS / OPEN HOURS:
HÉTFŐTŐL- VASÁRNAPIG: 11.30H - 23.00H
MONDAY - SUNDAY: 11.30H - 23.00H
Tulajdonos: Juhászné Sáringer Anita és Juhász Gábor,
www.kanaanrestaurant.huKánaán határai

1Így szólt az Úr Mózeshez: 2"Parancsold meg Izrael fiainak, s mondd meg nekik: Ha Kánaán földjére értek, az lesz az a föld, amely örökségül jut nektek. Kánaán földje, egész kiterjedésében. 3Délen földetek Cin pusztájától Edom határa mentén terjedjen majd el; pontosabban a Sós-tenger szélétől kelet felé húzódjék déli határotok, 4aztán forduljon délre, kerülje meg a Skorpió-magaslatot, szelje át Cin pusztáját és délen érje el Kádes-Barneát. Aztán Hacar-Addar felé tartson, majd érintse Acmont. 5Acmontól a határ Egyiptom patakjáig húzódjék, majd a tengernél érjen véget. 6Nyugati határul a Nagy-tenger szolgáljon. Az legyen nyugati határotok. 7És az északi határ: A Nagy-tengertől húzzatok határvonalat Hor hegyéig, 8Hor hegyétől pedig húzzatok határvonalat Hamat bejáratáig, s a határ érje el Ceradát. 9Aztán folytatódjék a határ Szifron felé és Hacar-Enan legyen a vége. Ez legyen északi határotok. 10Keleti határul a Hacar-Enantól Sefámig húzódó vonalat tekintsétek. 11Sefámtól a határ folytatódjék Ribla felé, Ajintól keletre. Aztán húzódjék a határ tovább, míg lefelé lejtve keleten el nem éri Kinneret tavát. 12Végül kövesse a határ a Jordán vonalát és a Sós-tengernél érjen véget. Ezek legyenek országotok határai körös-körül." 13Mózes akkor ezeket a rendelkezéseket adta Izrael fiainak: "Ez az a föld, amelyet sorsot vetve örökségül fel kell osztanotok, s amelyet az Úr parancsára kilenc és fél törzsnek kell adni. 14Mert a Ruben fiainak törzséhez és a Gád fiainak törzséhez tartozó családok, valamint Manassze fél törzse már megkapták örökrészüket. 15A két és fél törzs a Jordánon innen kapott örökrészt, Jerikó közelében, keleten, napkelet felé."

A felosztással megbízottak

16Aztán ezt mondta az Úr Mózesnek: 17"Ezek a nevei azoknak a férfiaknak, akiknek örökségképpen föl kell majd osztaniuk a földet. Eleazár pap és Józsue, Nun fia. 18Ezenkívül vonjatok be a föld felosztásához minden törzsből egy vezető embert. 19Név szerint ezeket az embereket: Júda törzséből Kálebet, Jefunne fiát; 20Simeon törzséből Samuelt, Ammihud fiát; 21Benjamin törzséből Elidadot, Kiszlon fiát; 22Dán fiainak törzséből Bukki vezért, Jogli fiát; 23József fiai közül: Manassze fiainak törzséből a vezért, Hannielt, Efod fiát; 24Efraim fiainak törzséből Kemuel vezért, Siftan fiát; 25Zebulun fiainak törzséből Elicafan vezért, Parnach fiát; 26Isszachár fiainak törzséből a vezért, Paltielt, Azzan fiát; 27Áser fiainak törzséből Achihud vezért, Selomi fiát; 28Naftali fiainak törzséből mint vezért Pedahelt, Ammihud fiát." 29Ezek azok, akiknek az Úr megparancsolta, hogy Kánaán földjén osszák ki Izrael fiainak örökrészüket.