2011. május 6., péntek

Kétfarkú Kutya a Wesselényi utcában

Használhatatlanértelmetlen dolgokat vásárolnék INGYEN.
Majd felhívom fél óra múlva, és megbeszéljük.
VIGYÁZATEZ A PLAKÁT ÉRTÉKES MÁSODPERCEKET RABOLHAT EL AZ ÖN
IDEJÉBÕL.

KÉRJÜK
HALADJON TOVÁBB!

BUCS BERNADETT 
STREET ART
KOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZEGED
Magyar Kétfarkú Kutya Párt tevékenységérõl
Ajelzimilyen fontossá vált az egyén számárahogy meghódította az írás „univerzumát”,és az alfabetizáció révén új távlatok nyíltak meg elõtte. Legyen szó templomok
oromzatárólbutellákról és mángorlókrólfalvédõkrõlfejfákrólfárólkõrõlvászonról,bõrrõlidõben és térben elhelyezésrõlbüszkeségrõlvágyakrólcsaládi bánatról,
egyszerû információközlésrõl: a feliratok tudósítanak életekrõlegyének létezésérõl
Magyarországon a felirat a 17században terjedt el, nagyjából egy évszázaddal
európai megjelenése utánElõbb az úrimajd a polgári és paraszti réteg körében is
teret nyertés használata a 1920század fordulóján teljesedett ki.
 2
Leginkább a tárgyakondísztárgyakon elhelyezett feliratok változatossága szembeszökõIdõvel megváltozik a felirat funkciójamár nem pusztán tájékoztat, de a díszítõmotívumoknak is részét képezi
3
Hermann Bausinger úgy véli, a felirat tartóssága és „megörökítõ
funkciója miatt a szólással rokon mûfajSzólások válhatnak felirattás feliratok is
szólássákétirányú és állandó folyamat ez.
4
Balázs Géza módszeresen elkülöníti a feliratot a falfirkától.
5
Úgy véli, rokon mûfajok, mindkettõ közszemlére tett, rövid, vizuális szöveg, melynek „közlési szituációja fontos, rendszerint a környezetbõl egészül ki”.
6
Céljuk „az önkifejezés, a tájékoztatás, a felhívás, ritkábban az esztétikai üzenet”.
7
Létrehozásuk alapmotivációi is
azonosak, a rajzolgatási ösztönmegörökítésalkotástöbbletinformáció átadása,jelhagyásfájdalomeltávolításesztétikai megjelenítés és kapcsolatteremtés.
8
Ám ezektõl függetlenül Balázs Géza úgy véli, a kettõ bizonyos jegyek alapjánelkülöníthetõ.
Míg a felirat törekszik a tartósságravédi létrehozója szerzõségéttiszteletben tartja
közösség erkölcsiesztétikai értékrendjétdíszíttanítszórakoztatés mûvészi jellegû, addig a falfirka alkalmi, névtelen, szókimondó, és önkifejezõbb, mint a felirat.
9
Verebélyi Kincsõ elválasztja egymástól az iratot, a díszített iratot, a képes iratot,
képet szöveggel, a szöveges képet és az önálló képet.
10
képet szöveggel úgy definiálja mint olyan alkotástmelynél a kép és a szöveg kapcsolatalaza, „vizuális szempontból […] önálló kompozíció”.
11
szöveges képet emblematikus jellegû képként
határozza megahol a kép és a szöveg együttesen egy szimbolikusjelképes értelmû
szövegkörnyezetet hoz létre.
12
Ugyanezt a jelenséget Balázs Géza és az õ nyomán Jakab Albert Zsolt is ábratextnek nevezi.
13
A graffiti kifejezésen Kresalek Dávid „minden olyan írást, rajzot, festményt és
firkát” ért, amely a köztereken jelenik meg, és alkotójának szándéka a kifejezés.
14
firkátgraffitit általában lázadó írásnak tekintikhiszen gyakran illegális tevé-
kenység révén jön létre, a hatalom részérõl üldözött véleménykifejezési vagykommunikációs forma. A címben is szereplõ street art, „utcai mûvészet” (vagy másként
public art) fogalmát nehezen lehet definiálni, a magam részérõl összefoglaló terminusként használom. Értem ezen nemcsak a köztereken megjelenõ írásokat, feliratokat, de a piktogramokat és a matricákat is, melyeknek célja egyrészt a kommunikáció (a vélemény agresszív kifejezése), másrészt a figyelem felhívása bizonyos
társadalmi jelenségekre, valamint az esztétikai élvezet nyújtása és nem utolsósorban a szórakoztatás.
Magyar Kétfarkú Kutya Párt
párt elõdje az  1000nevû csoportosulásmely elõbb Budapesten mûködött,
majd Szegedre tette át székhelyét. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP2006-ban,
az akkori önkormányzati választások idején híresült el. Az addig fõként Szegeden tevékenykedõ, ennek eredményeként Szegeden ismert street art csoportosulás orszá-
gos ismertségre tett szert, az újságok, hírportálok cikkeztek róluk.
választások
idején Szeged utcáin megjelentek a nem hivatalosbejegyzetlen párt plakátjaimelyeken  értelemszerûen egy kétfarkú kutyavalamint választási ígéreteik voltak láthatóak.
 Az egyszerre szórakoztató és figyelemfelhívó alkotásokon a következõszövegek
és ígéretek voltak olvashatóak:  INGYEN SÖRTÖRÖK ÉLETETHEGYET SZEGEDNEK!Ezzel parodizálták az egymást túllicitálni akaró hivatalos pártok választási
kampányátilletve ezzel mutattak , hogy milyen nevetséges mértékben dobálóznak a pártokszinte betarthatatlan ígéretekkel.
párt tevékenységéhez arcát adta a párt  alkotója és ötletgazdája. A nyilvános
tereken megjelenõ alkotások alapötletei jórészt tõle származnak, de több alkotótársá-
val együtt „mûködtetik” a pártot.
16
párt illegálisan dekorálja a város köztereités
mint más graffiti csoportok tagjaianonimitásba burkolózik.
17
munkákat több kategóriába csoportosítjákmelyek honlapjukon is ezek mentén acímkék mentén érhetõek el.
18
Az általuk felállított kategóriák a következõktáblásodásplakátizmus,
óriásplakátstencilekárnyékokobjektalizációvállalkozósditermékekfirkálat. A
táblásodás kategória munkái általában közlekedési táblák „módosított” változatait
takarják, a plakátizmus alkotásai szövegeskisebb méretû plakátokból állnakaz óri-
ásplakát kategóriába óriásplakátok „módosított” változatai, illetve önálló, óriásplakát méretûalkotások tartoznak. A stencilek címke a stencil
19
segítségével készített alkotásokatrajzokatfirkákat takarjaaz árnyékok kategóriájábakülönbözõ köztéri tárgyakpéldául közlekedési táblák megfestett árnyékai tartoznakmíg az objektalizá ció a nem pusztán felületeken megjelenõ, de abból kiemelkedõ, kézzelfoghatóbb alkotásokat jelenti. 
 A vállalkozósdi kategóriába a vállalkozások rövidszöveges paródiái, a termékek címke alatt eredeti termékek (plüdítõitaloksörátértelmezett,átcímkézett darabjaimíg a firkálat kategóriájába graffitik tartoznakEzek akülönválasztások általában a létrehozás technikája, a felület és a méret mentén körvonalazódnak.
Jelen esetben elsõsorban az elsõ háromkategória alkotásaival foglalkoztam,
azok közül is fõként az írásos darabokkal, de alább röviden ismertetni fogom a nem
írásosindexikus piktogramjaikatábratextjeiket is.
szövegek kiválasztása esetleges voltnem törekedtem teljességremivel pusztán ízelítõt kívántam nyújtani a csoport munkáiból, illetve tevékenységük egy részébõl.
20
Minden általam idézett alkotásfelirat forrása az internet volt, a Magyar Kétfarkú KutyaPárt honlapja.
Az internet
Az internet megjelenésével, a tömegkommunikációs eszközök elérhetõvé válásávaldemokratizálásával a kommunikáció megváltozottMegváltozott a tere és az ideje, a térhez-idõhöz kötöttsége, a hangneme, a stílusa, témái, a kommunikációs szokások.
21
„A konszenzuskeresõ vita, a tematikus és részvételi korlátozottságot nem ismerõ nyilvánosság helyett atömegkommunikációs eszközök olyan tömegfogyasztásra szánt konzumkulturális nyilvánosságot alakítottak ki, amely a befogadóktól
passzív fogyasztói magatartást kíván” – írja Heller Mária.
22
közés a magánszféra,
nyilvánosság – nem nyilvánosság oppozíciói megdõlni látszanakilletve egyensúlyuk megbillen, a kategóriák egymásba csúsznak.
23
Az addig egyirányú tömegkommunikáció kétirányúvá váltnem pusztán információközlésre szolgálhanem diskurzusok létrehozásának is teret engedPléh Csabaúgy véliátalakul a tudás architektúrájaaz információ felhasználója független társadalmi környezetétõl.
24
Az új
kommunikációs formák új gondolkodást igényelnek, de az új gondolkodás formálja
kommunikációtami így tehát kétirányúbár Pléh Csaba aszimmetrikus viszonyról,hatásösszefüggésekrõl beszélAz E-közlések megteremtõinél „a hangsúly az új
reprezentációk megalkotásán van, s nem a közlésen”, és az „új kommunikációs felü-
letek hatására leszünk például, mint oly sokat hangsúlyozzák, kevésbé lineárisak,
követünk képibb logikát, s ismerjük fel annak törvényeit”.
25
10
2011/2Pontosan ez történikezek a folyamatok zajlanak le akkor is, amikor a Magyar
Kétfarkú Kutya Párt tevékenységét követhetõvé teszi az internetelhelyezve a világhálónaz alkotásaikról készült képeket. A valóskonkrétlokális térbõl (Szeged közterei) azalkotások átkerülnek a virtuális térbe (internet), így megszûnik a kommunikáció adott helyhez és idõhöz (itt és most) való kötöttsége. De megváltozik a kommunikáció iránya is, egyirányú közlésbõl kétirányú diskurzussá válik, ugyanis ebben az esetben már nem pusztán befogadásról, egyéni interpretációról van szó, hiszen a weblap felületén a címzett, a befogadó észrevételeit, benyomásait, kritikáit,
válaszait megfogalmazhatja, és a nyilvánosság elõtt forgalmazhatóvá teheti. „A verbális megnyilatkozás interpretálásakor vagy szóbeli megnyilatkozást, vagy szöveget
kell interpretálnunk. A két tevékenység különbözõ, ám nem teljesen. A szóbeli megnyilatkozás világa jellemzõen a diskurzus világa, a diskurzusban az egyik megnyilatkozás elõidéz egy másikat, az megint egy másikat, és így tovább.”
26
feliratok és
egyéb alkotások létrehozói nem hagyják magukra mûveiketvisszatérnekfigyelik a
reakciókataz interpretáló közönségetErrõl azok a fotók árulkodnakamelyeken
ugyanazok az alkotások többszörmás-más szögbõl fényképezve jelennek megés
rajtuk gyakori szereplõk maguk a befogadók, illetve azok válaszreakciói.
(Korunk)

Nincsenek megjegyzések: