2014. január 11., szombat

Lengyelek Budapesten: Imperium Polonicum (Młodzież Wszechpolska)
"Magnum et semper vivus est Imperium Polonicum"
serving the God and the Emperor.


About
Młodzież Wszechpolska to patriotyzm XXI w. - tradycja i nowoczesność w jednym. Działając na wielu płaszczyznach, każdego dnia udowadniamy że wartości i zasady wciąż mogą być tym co nadaje sens życiu.
Mission
DEKLARACJA PRZYJĘTA W OSIEMDZIESIĘCIOLECIE POWSTANIA MW

Jedna z deklaracji przyjętych 29 czerwca 2002 roku na uroczystym Światowym Zjeździe Młodzieży Wszechpolskiej w 80. rocznicę założenia organizacji w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.U progu XXI wieku, w 80 rocznicę założenia, w 14 roku od reaktywowania po okresie komunizmu, Młodzież Wszechpolska wyznaje, utrwala i upowszechnia prawdy, które głosi od początku swej działalności:

1. Pan Bóg najwyższym dobrem, źródłem i celem życia, ostateczną sankcją moralną naszych czynów, treścią naszej wiary.

2. Kościół Katolicki jeden, święty i apostolski, wychowawcą naszego Narodu, drogą do zbawienia. Zasługuje na szacunek i należne mu miejsce w Państwie.

3. Naród Polski wspólnym dobrem każdego Polaka, wspólnotą wiary, dziejów, kultury, ziemi, mowy i obyczajów. Ma prawo do wolności, wielkości i dobrobytu, a od każdego z nas domaga się ofiarnej służby.

4. Państwo Polskie suwerenną i niepodległą organizacją polityczną Narodu, niezbędną politycznie formą życia Narodu, konieczną dla odrębnego rozwoju sił rodzimych. Wymaga stałej naszej troski o jego samoistny rozwój.

5. Rodzina podstawową wspólnotą wiary i krwi w życiu Narodu, ostoją tradycji i obyczajowości. Zasługuje na ochronę przed moralnymi zagrożeniami i domaga się wsparcia ze strony Państwa w swoim materialnym i duchowym rozwoju.

6. Kultura duchową racją życia narodowego, dowodem na prymat ducha nad materią. Wymaga troski o jej wielkość, twórczość i wzniosłość.

7. Ziemia naszym miejscem na świecie, ojcowizną, w której spoczywają krew i prochy naszych przodków. Zasługuje na cześć i ochronę przed obcym zawłaszczeniem.

8. Oświata głównym narzędziem Narodu w ugruntowywaniu mądrości pokoleń i upowszechnianiu jej wśród polskiej młodzieży. Wymaga szczególnego wsparcia ze strony Państwa.

9. Młodzież skarbem przyszłości Narodu, źródłem jego sił i gwarancją ciągłości pokoleń. Domaga się równych i godnych szans na rozwój, pracę i życie w dobrobycie, wymaga zaś ochrony od moralnego i obyczajowego zepsucia.

10. Przyroda pięknem odzwierciedlającym Boży Ład na Ziemi. Zasługuje na poszanowanie jej praw i niepowtarzalnego, ojczystego wyrazu.
Company Overview
Młodzież Wszechpolska powstała w 1922 r. Skupiła najbardziej dynamiczne młode osoby, głownie studentów. Prezesem honorowym organizacji został Roman Dmowski – jeden z najwybitniejszych mężów stanu.

Podczas II wojny światowej wszechpolacy stanęli w obronie Ojczyzny. Walczyliśmy z nazistowskim najeźdźcą i komunistycznym okupantem. Przedwojenny prezes MW zginął w obozie koncentracyjnym Auchwitz.

Chcemy odbudować potencjał Ruchu Narodowego. Wierzymy, że wkrótce my, nowe pokolenie, będziemy nadawać ton życiu w naszym kraju. Działamy aktywnie w całej Polsce. Nie kierujemy się chęcią zysku. Łączymy tradycyjne wartości z nowoczesnym patriotyzmem. Tworzymy ciekawą alternatywę dla bezczynności. Miarą wszechpolaka jest aktywność.

Wyznaczamy szeroki katalog obowiązków względem Narodu i Ojczyzny. Prowadzimy ożywioną pracę formacyjną na cotygodniowych spotkaniach, podczas akcji bezpośrednich, w czasie obozów szkoleniowych i rekreacyjnych.

Przed unijnym referendum informowaliśmy o niekorzystnych aspektach integracji. Sprzeciwiamy się dalszej biurokratyzacji UE. Bierzemy udział w licznych debatach. Ostatnio zorganizowaliśmy w Berlinie pikietę przeciw zakłamującej historię wystawie Eriki Steinach.

Stawiamy na edukacje i kulturę. Wydajemy własne pisma i książki, tworzymy serwisy internetowe, wspieramy zespoły muzyczne… Nasze poglądy stają się obecne w świadomości wielu Polaków.

Prowadzimy ekspansje w wirtualnej przestrzeni. Docieramy do młodych ludzi za pomocą naszych serwisów internetowych.
All-Polish Youth was formed in 1922 out of Roman Dmowski`s inspiration, his being one of the most distinguished politicians throughout the Polish history, before the war the biggest youth organisation embracing 70 thousand students. The wartime and the occupation and then the communist period marked the murdering of the National Democrats who were considered by the occupying forces as a core of polishness the feature they aimed to eliminate. You had to wait until 1989 for the rebirth of All-Polish Youth. Roman Giertych, a grandson of Jędrzej Giertych, a prewar national activist, a politician and an educator of the young people led to the re-establishment of the organisation on December 2nd 1989. Today, All-Polish Youth with some 4 thousand activists is the biggest and the most dynamic socio-political organisation in our country.

* Education - we get to know about history, we learn to be active multidimensionally- where each of us feels strong, beginning with scientific circles, youth, social, religious, sporting organisations right up to political activity.

* Work - we organise cyclical meetings, lectures, celebrations and manifestations, social and cultural campaigns, along with publishing our own magazines and writing music.

* Fun - we organise our free time, leisure camps- yachting, walking, joint excursions and pilgrimages, we practice sport together.

"The All-Polish Youth`s principal objective is upbringing its members in the spirit of national and Catholic values and inculcating them with a full sense of patriotic duties so that they try to be beneficial to their mother country when holding any post."
(Article 3, All-Polish Youth`s Charter)

All-Polish Youth is modern patriotism - tradition and modernity in one. We act on different planes achieving bigger and bigger success. We strongly object to fooling and demoralising young people. We do not tolerate passivity in public life. We support active and creative attitudes. We want our peers to be not only well-educated but also aware of the laws that govern social and public life.

Nincsenek megjegyzések: